IMG 20190417 155443 Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka spojuje vnitřní vodovod a vodovodní řad, dopravuje do připojené nemovitosti vodu.

Úřední definice

Definici vodovodní přípojky upřesňuje Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (Zákon o vodovodech a kanalizacích) v pozdějším znění v §3, odst.1) “Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby”.

Všeobecná pravidla

Každá nemovitost by měla mít vlastní přípojku, ta musí být položena kolmo na veřejnou vodovodní síť a nesmějí na ní být žádné odbočky. Místo, kde přípojka prochází zdivem, musí být chráněno utěsněnou chráničkou, v níž nesmí být spoj potrubí. Sklon připojovacího potrubí musí být od budovy k veřejné síti min. 1%.

Napojování na řád

Vodovodní přípojka se napojuje na vodovodní řad:

  • navrtávkou – napojení pomocí navrtávacího pasu. Používá se především u menších dimenzí pro rodinné domy apod. (do DN přípojky 50 mm). Navrtává se svisle nebo vodorovně podle typu uzavírací armatury přípojky. Výhodou některých typů navrtávacích pasů je, že se navrtávka může dělat pod tlakem, čili bez nutnosti odstávky řadu.
  • odbočkou – napojení pomocí T-kusu. Používá se pro napojení větších například provozních objektů (od DN přípojky 75 mm a výše). Ať už zároveň se stavbou nového vodovodu nebo dodatečně se zpravidla používá přechodek z potrubí na přírubový spoj, mezi které se vsadí přírubový T-kus. K dispozici jsou však i tvarovky ve tvaru T plastové – hrdlové. Nevýhodou tohoto způsobu napojení je, že vždy musí dojít k odstávce řadu.

Skladba vodovodní přípojky

napojení na vodovod:

  • šoupátko – uzavírací armatura, zpravidla v místě napojení přípojky na řad, pro ovládání šoupátka se používá zemní zákopová souprava, která bývá doplněna litinovým poklopem v niveletě okolního terénu

vodoměrná sestava:

  • uzavírací armatura – do DN 40 mm zpravidla kulový ventil, DN 50 mm a výš šoupátko
  • redukce – dimenze potrubí přípojky je zpravidla větší než dimenze vodoměru, proto se musí DN redukovat
  • vodoměr – pro měření spotřeby vody, některé typy mohou pro dodržení přesnosti měření vyžadovat rovný úsek potrubí před a za vodoměrem pro uklidnění proudění vody
  • montážní kus – u vodoměrných sestav s přírubovými spoji (DN 50 mm a výš) se pro možnost demontáže vodoměru instaluje montážní kus, který vymezuje montážní prostor
  • redukce – změna DN zpět na průměr potrubí
  • zpětný ventil – usměrňovací armatura zabraňující zpětnému proudění vody
  • filtr – tam kde je požadována max. ochrana proti vniku nečistot z vodovodu se osazuje filtr
  • uzavírací armatura – do DN 40 mm zpravidla kulový ventil, DN 50 mm a výš šoupátko
  • vypouštěcí ventil – u menších dimenzí zpravidla zakomponovaný do uzavírací armatury

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodovodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADpojka

Scroll to top